O solidarnosti.

Zašto je važno misliti o studentskim protestima 30ih godina XX veka

O solidarnosti. Zašto je važno misliti o studentskim protestima 30ih godina XX veka
debata, izložba, radio-drama, video rad (2011 – 2013)

Projekat je rezultat istraživačkog rada sprovedenog u Beogradu i Zagrebu tokom 2011. i 2012. godine, čija je  osnovna namera bila da se aktualizuje deo zaboravljene istorije revolucionarnih studentskih borbi u Kraljevini Jugoslaviji i istakne povezanost studenata, njihova borba, komunikacija i solidarnost koja je često išla i van granica studentskog pokreta. Realizacija projekta je započeta početkom 2012. godine debatom i izložbom pod nazivom Zašto je važno misliti o studentskim protestima 30ih godina XX veka.  U okviru projekta producirana je radio-drama i audio-instalacija, a zatim i video rad bazirani na različitoj arhivskoj građi prikupljenoj u Beogradu i Zagrebu (saopštenja i letci studenata iz 30-ih godina XX veka, medijski izveštaji sa plenuma i protesta, policijski zapisnici, novinski članci, fotografije i sl.) koja svedoči o represiji sa kojom su se suočavali tadašnji studentski pokreti u svojoj borbi. Arhivskoj građi su jukstapozicionirani savremene fotografije, video i dokumentarni materijali koji govore o društveno-ekonomskoj realnosti u kojoj živimo.

Iako ta činjenica gotovo da i nije poznata u javnosti, studentske borbe bazirane na principima direktne demokratije bile su vrlo prisutan oblik organizovanja i u naprednim, to jest, revolucionarnim studentskim pokretima na Beogradskom univerzitetu i Zagrebačkom sveučilištu između dva svetska rata, a naročito tokom 30-ih godina XX veka. Tadašnji kapitalistički poredak, ekonomska kriza i opšta fašizacija društva, samo su neke od mogućih sličnosti koje možemo da uočimo u društvenoj, političkoj i ekonomskoj situaciji sa kojom se suočavaju današnji studenti. Koliko su tadašnje studenske borbe bile važne u istoriji studentskog organizovanja govore i istorijski podaci o broju studenata uključenih u njih; otprilike polovina od ukupnog broja studenata na BU bila je uključena u napredne studentske pokrete.

Studentski protesti i blokade zasnovane na principima plenuma, kao direktno demokratskog studentskog tela – poput onih održanih na Filozofskom  fakultetu u Beogradu tokom 2011. godine ili Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2009. godine – sve su češća pojava na univerzitetima Beograda, Zagreba, Ljubljane, Rijeke, Novog Sada i ostalih gradova naših prostora. Ključni ciljevi svih ovih protesta odnose se na mogućnost ostvarivanja javno finansiranog obrazovanja dostupnog svima, zatim odbrane autonomije univerziteta i studentskog samoorganizovanja.

Događaji

Biblioteka