KRITIČKA MAŠINA

Seminari (2014-2015)

I seminar: Analiza javnog sektora i mogućnosti njegove odbrane od neoliberalnih pritisaka

Mentor: Ivan Radenković

Javni sektor je postao glavna tema političkih i ekonomskih rasprava u Srbiji. Uglavnom možemo čuti ovakvu i slične izjave: “Glomazna administracija i gubitaška javna preduzeća najveće su opterećenje za ekonomiju Srbije u vremenu krize..” Pomenuti diskurs koji stvaraju neoliberalni propagatori „reformi“ služi kao opravdanje za smanjivanje administrativnog dela javnog sektora do krajnjih granica čime bi se veliki deo tih poslova prebacio privatnim kompanijama. Sa druge strane, otvara se prostor i za privatizaciju lukrativnih javnih preduzeća. Usled ekonomske krize, čini se izvesnim mogućnost da vlasti pokušaju sa prodajom nekog od velikih sistema javnih usluga, kako bi obezbedili veći priliv novca u državni budžet. Ovo će verovatno doneti kratki predah za državne finansije ali i dodatne probleme stanovništvu u budućnosti.

Još jedan od problema javnog sektora koji se koristi kao opravdanje za njegovo uništavanje jeste kontinuirano zapošljavanje (stalno) rastućeg broja partijskih članova. Usled potpunog uništenja industrijske proizvodnje, nedovoljnih investicija i ekonomske krize javni sektor je postao glavni resurs političkih partija. Kao resurs, javna preduzeća se koriste za materijalno bogaćenje pojedinaca iz partijskih vrhova, ali i za finansiranje samih partija.

Neosporno je da je potrebno redefinisanje uloge javnog sektora u savremenom društvu kao i demokratizacija upravljanja u njemu. Cilj seminara je da reflektuje i artikuliše ulogu i funkcionisanje javnog sektora i da pokuša da iznese argumente u njegovu odbranu od neoliberalnih napada.

II seminar: Stambena politika i njen uticaj na društvo

Mentorka: Iva Marčetić

Privatizacija društvenog stambenog fonda na kraju osamdesetih godina prošlog veka bila je jedna od polaznih tačaka restitucije kapitalizma u bivšoj Jugoslaviji. U okvirima socijalističkog sistema, sveobuhvatnom društvenom izgradnjom je stvoren veliki fond stambenih jedinica i modernih naselja koja su ujedno bila obezbeđena i drugim infrastrukturnim objektima potrebnim za život u urbanoj sredini. Suprotno tome, kapitalizam je ovu potrebu za pristojnim životom i stanovanjem pretvorio u mogućnost isključivo za one koji sebi mogu priuštiti privatnu svojinu. Ova promena je značila potpunu komodifikaciju potreba za životnim prostorom koju sada na tržištu zadovoljavaju privatni investitori umesto države.

Seminar će otvoriti pitanja o različitim modelima stambene politike u Srbiji i regionu, pre svega jukstapozicionirajući socijalistički sa današnjim preduzetničkim modelom. Polazeći od klasne perspektive seminar će se baviti problemima i kontradikcijama koji su se otvorili tokom pomenute društvene transformacije – sa jedne strane povećanog broja stambenih jedinica a sa druge, sve veći broj ljudi bez prostora za stanovanje; pitanjem legalizacije; načina na koji savremeni investitori dolaze do prostora za izgradnju i kako povećavaju kvadraturu svojih objekata, itd.

III seminar:  Kritika dominantnih medijskih narativa

Mentor: Boris Postnikov

Neoliberalni pritisci u socijalističkim zemljama proizveli su veliki porast komercijalizacije medija, kulture i umetnosti što je postepeno dovelo do njihovog udaljavala od svoje (ponekad samo nominalne) uloge u posredovanju i artikulisanju javnog i društvenog interesa. Pitanja koja će ovaj seminar adresirati su: Na koji način možemo da proizvedemo i upotrebimo kritičku mašinu kako bismo uspostavili negaciju dominantnog medijskog narativa, njegove konformističke logike koja poriče prisutnost protivrečne realnosti u kojoj živimo i u tom smislu, kako postavljati, stalno iznova, kritiku uspostavljenog sistema života?

Okvir ovog seminara će biti široko postavljen i ostaviće mogućnost učesnicima i učesnicama da za polje analize, po sopstvenim interesima, obuhvate između ostalog i kulturu i umetnost (muziku, pozorište, film, književnost, itd.) kao i medije (npr. različita tv produkcija i debatne emisije, vesti, itd.) bilo posredno ili neposredno.