Analiza javnog sektora i mogućnosti njegove odbrane

Vuk Vuković [Centar za društvenu analizu/Gerusija]

Analiza javnog sektora i mogućnosti njegove odbrane

predavač: Vuk Vuković (Centar za društvenu analizu/Gerusija)

10. maj 2014

Javni sektor je postao glavna tema političkih i ekonomskih rasprava u Srbiji. Uglavnom možemo čuti ovakvu i slične izjave: “Glomazna administracija i gubitaška javna preduzeća najveće su opterećenje za ekonomiju Srbije u vremenu krize…” Pomenuti diskurs koji stvaraju neoliberalni propagatori „reformi“ služi kao opravdanje za smanjivanje administrativnog dela javnog sektora do krajnjih granica čime bi se veliki deo poslova prebacio privatnim kompanijama. Sa druge strane, otvara se prostor i za privatizaciju profitabilnih javnih preduzeća. Još jedan od problema javnog sektora koji se koristi kao opravdanje za njegovo uništavanje jeste kontinuirano zapošljavanje (stalno) rastućeg broja partijskih članova. Tako javni sektor postaje glavni resurs političkih partija dok istovremeno sukob različitih stranaka oko ovog “plena” stvara konstantnu nestabilnost u radu javnog sektora.

U izlaganju je ponuđena osnovna argumentacija za kritiku politike koja javni sektor percipira kao neefikasan, “rasipnički”, pa i “(kripto)socijalistički”, a zatim i artikulacija vezana za pokušaj njegovog redefinisanja i odbrane. U tom smislu, ponuđena analiza će biti postavljena na konkretnom nivou, na kome se kreću i neoliberalni predlozi, odnosno: ne iz perspektive toga šta bi “idealno” trebalo da bude, već onoga što se već sada može učiniti kako bi se očuvale pozitivne socio-ekonomske funkcije javnog sektora i sprečila socijalna katastrofa koja će uslediti ukoliko neoliberalna rešenja stupe na snagu.

Predavanje je organizovano kao deo javnog programa seminara “Analiza javnog sektora i mogućnosti njegove odbrane od neoliberalnih pritisaka” koji se realizuje u okviru projekta Kritička mašina.

Vuk Vuković je student sociologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu i član Centra za društvenu analizu (Beograd) i teorijsko-političkog kolektiva Gerusija (Novi Sad, Beograd). Njegovi teorijski interesi obuhvataju kritiku političke ekonomije, klasnu analizu i modele i probleme političkog organizovanja.

***

Projekat Kritička mašina se realizuje kroz seriju seminara čiji je cilj da doprinese obezbeđivanju uslova za kontinuiranu reprodukciju i širenje novog jezika kritike koji bi se bavio analizom društvenih fenomena dostupnoj široj javnosti, na analitički postavljen način, istraživački utemeljen i sa kritičkom oštrinom. Potreba za novim analizama koje bi se konstantno suprotstavljale logici zdravog razuma i društvenog konsenzusa je, čini se, neophodna.

Podrška: Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe